گاز صفحه

سری:
مشخصات ویژه:
IT984USC IT984USC گاز رومیزی با گرمایش القایی ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 5 × 51 سانتی متر قدرت فوق العاده دارای عملکرد قفل ایمنی (کودک)
IQ634USC IQ634USC ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 6.1 × 51 سانتی متر عملکرد قدرت فوق العاده
IT612SY2W IT612SY2W گاز رومیزی با گرمایش القایی ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 6.1 × 51 سانتی متر عملکرد قدرت فوق العاده
ECS880USC ECS880USC گاز رومیزی با صفحه سرامیک ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 85 × 4.7 × 51 سانتی متر دارای عملکرد قفل ایمنی (کودک)
ECS780USC ECS780USC گاز رومیزی با صفحه سرامیک ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 75 × 4.7 × 51 سانتی متر دارای عملکرد قفل ایمنی (کودک)
ECT6SY2B
ECT6SY2W
ECT6SY2 گاز رومیزی با صفحه سرامیک قابل دسترس در: ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 5.1 × 51 سانتی متر دارای عملکرد قفل ایمنی (کودک)
GTW761UB GTW761UB گاز رومیزی با صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 75 × 11.2 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW6N41IXUK GW6N41IXUK گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 58 × 10.7 × 51 سانتی متر مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
EC610SC EC610SC گاز رومیزی با صفحه سرامیک ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 7.5 × 51 سانتی متر
EC630X EC630X گاز رومیزی با صفحه سرامیک ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 9.2 × 51 سانتی متر
ECD62W ECD62W گاز رومیزی با صفحه سرامیک ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 4.7 × 51 سانتی متر
ECS693USC ECS693USC گاز رومیزی با صفحه سرامیک ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 5.1 × 51 سانتی متر عملکرد قدرت فوق العاده دارای عملکرد قفل ایمنی (کودک)
ECT310CSC ECT310CSC گاز رومیزی با صفحه سرامیک ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 30 × 5 × 51 سانتی متر دارای عملکرد قفل ایمنی (کودک)
ECT693ORAB
ECT693ORAW
ECT693ORA گاز رومیزی با صفحه سرامیک قابل دسترس در: ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 5.1 × 52 سانتی متر عملکرد قدرت فوق العاده دارای عملکرد قفل ایمنی (کودک)
EM300E EM300E گاز رومیزی برقی ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 28.8 × 4.5 × 51 سانتی متر
G641UX G641UX گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 10.3 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
G6SY2B
G6SY2W
G6SY2 گاز توکار قابل دسترس در: ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 8.7 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GC341UC GC341UC گاز رومیزی با صفحه شیشه ای از جنس سرامیک ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 30 × 10.8 × 51 سانتی متر مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GCW751ST GCW751ST گاز رومیزی با صفحه شیشه ای از جنس سرامیک ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 75 × 11.1 × 52 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GHS64-ORA-W
GHS64ORAS
GHS64-ORA گاز رومیزی با صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت قابل دسترس در: ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 10.6 × 51 سانتی متر مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GT6SY2B GT6SY2B گاز رومیزی با صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 58.5 × 11.2 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GT6SY2W GT6SY2W گاز رومیزی با صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 58.5 × 11.2 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GTW951UB GTW951UB گاز رومیزی با صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 88 × 11.2 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GTW961UB GTW961UB گاز رومیزی با صفحه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 88 × 11.2 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW641UX GW641UX گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 10.3 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW65CLI
GW65CLB
GW65CL گاز توکار قابل دسترس در: ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 10.2 × 51 سانتی متر مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW6N41IW GW6N41IW گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 58 × 10.7 × 51 سانتی متر مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW760UX GW760UX گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 75 × 10.3 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW761UX GW761UX گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 75 × 10.3 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW951UX GW951UX گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 88 × 10.3 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
GW961UX GW961UX گاز توکار ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 88 × 10.3 × 51 سانتی متر عملکرد ایمنی مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
IT60W IT60W گاز رومیزی با گرمایش القایی ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 6.1 × 51 سانتی متر عملکرد قدرت فوق العاده
K6N30IX K6N30IX لوحة موقد مشتركة ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 58 × 10.9 × 51 سانتی متر مجهز به سوپاپ ایمنی شعله گاز (ترموکوپل)
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter