ماشین لباسشویی

سری:
نوع ساخت:
مشخصات ویژه:
W62Y1 W62Y1 ماشین لباسشویی سرعت چرخش: 800 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+
W7423 W7423 ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-7 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,200 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++
W7523A
W7523B
W7523R
W7523 ماشین لباسشویی قابل دسترس در: ظرفیت شستشو: 1-7 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,200 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++
W7523N W7523N ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-7 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,200 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++
W7523NA W7523NA ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-7 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,200 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++
W7643L W7643L ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-7 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,400 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++
W7643L W7643L ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-7 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,400 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++
W7643L W7643L ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-7 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,400 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++
W8424 W8424 ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-8 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,200 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++(-10%) - چهل درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به رده مصرف انرژی A
W8524A W8524A ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-8 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,200 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++(-10%) - چهل درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به رده مصرف انرژی A
W8524B W8524B ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-8 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,200 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++(-10%) - چهل درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به رده مصرف انرژی A
W8524NB W8524NB ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-8 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,200 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++(-10%) - چهل درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به رده مصرف انرژی A
W8543 W8543 ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-8 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,400 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++
W8543LO W8543LO ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-8 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,400 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++
W8543LR W8543LR ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-8 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,400 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++
W8624H W8624H ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-8 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,200 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++(-10%) - چهل درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به رده مصرف انرژی A
W8624H W8624H ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-8 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,200 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++(-10%) - چهل درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به رده مصرف انرژی A
W8644H W8644H ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-8 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,400 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++(-10%) - چهل درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به رده مصرف انرژی A
W9765 W9765 ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-9 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,600 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++(-20%) - پنجاه درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به رده مصرف انرژی A اینورتر پاور درایو Inverter PowerDrive
W9825IA
W9825I
W9825 ماشین لباسشویی قابل دسترس در: ظرفیت شستشو: 1-9 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,200 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++(-20%) - پنجاه درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به رده مصرف انرژی A اینورتر پاور درایو Inverter PowerDrive
W9865E W9865E ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-9 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,600 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++(-20%) - پنجاه درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به رده مصرف انرژی A برنامه ویژه لکه بری اینورتر پاور درایو Inverter PowerDrive
W9865I W9865I ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-9 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,600 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++(-20%) - پنجاه درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به رده مصرف انرژی A برنامه ویژه لکه بری اینورتر پاور درایو Inverter PowerDrive
W9865IA W9865IA ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-9 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,600 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++(-20%) - پنجاه درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به رده مصرف انرژی A اینورتر پاور درایو Inverter PowerDrive
WA72SY2B WA72SY2B ماشین لباسشویی ظرفیت شستشو: 1-7 كیلوگرم سرعت چرخش: 1,200 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++
WS62SY2W WS62SY2W ماشین لباسشویی سرعت چرخش: 1,200 دور در دقیقه رده بندی انرژی: A+++
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter