هود

سری:
IHGC933E16X IHGC933E16X کد: 560157 مستقل، شفاط مطبخ منفصل تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 462 m³/h رده بندی انرژی: C گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 60.5 × 60 سانتی متر
IHT961S2X IHT961S2X کد: 474648 مستقل، شفاط مطبخ منفصل تنظیمات کنترل: التحكم باللمس على المعدن حداکثر میزان مکش: 480 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء: 603 متر مکعب بر ساعت افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 757 m³/h رده بندی انرژی: A گرنیه سوپریر لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.8 × 5.9 × 61.1 سانتی متر
IDQ4545X IDQ4545X کد: 260015 مستقل، شفاط مطبخ منفصل تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 558 m³/h رده بندی انرژی: D گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 40 × 86.5 × 30 سانتی متر
IDR4545E IDR4545E کد: 182952 مستقل، شفاط مطبخ منفصل تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 576 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 39 × 90 × 39 سانتی متر
WHI941A3XGB WHI941A3XGB کد: 474636 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 419 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء: 586 متر مکعب بر ساعت افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 725 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه سری ادونسد ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.8 × 45 × 37.3 سانتی متر
WHI941E6XGB
WHI941E6XGW
WHI941E6XG قابل دسترس در: کد: 474629 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 633 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.8 × 45 × 37.3 سانتی متر
WHI941E6B WHI941E6B کد: 474633 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 633 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.8 × 45 × 37.3 سانتی متر
WHT921E5X WHT921E5X کد: 474614 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 576 m³/h رده بندی انرژی: C گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.8 × 4.2 × 45 سانتی متر
WHI641A3B WHI641A3B کد: 474637 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 419 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء: 586 متر مکعب بر ساعت افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 725 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه سری ادونسد ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45 × 37.3 سانتی متر
WHI621E1XGW
WHI621E1XGB
WHI621E1XG قابل دسترس در: کد: 491927 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 570 m³/h رده بندی انرژی: C گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45 × 37.3 سانتی متر
WHT621E3XBG WHT621E3XBG کد: 474616 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 576 m³/h رده بندی انرژی: C گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.8 × 4.2 × 45 سانتی متر
WHT941E4XBG WHT941E4XBG کد: 474617 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 576 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.8 × 5.9 × 45.6 سانتی متر
WHT931E2X WHT931E2X کد: 474613 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 653 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.8 × 5.9 × 45.6 سانتی متر
WHT621E5X WHT621E5X کد: 474612 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 576 m³/h رده بندی انرژی: C گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.8 × 4.2 × 45 سانتی متر
WHGC933E16X WHGC933E16X کد: 560155 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 462 m³/h رده بندی انرژی: C گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 55 × 45 سانتی متر
WHGC633E16X WHGC633E16X کد: 560154 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 462 m³/h رده بندی انرژی: C گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 55 × 45 سانتی متر
BHP923E13X BHP923E13X کد: 514460 شفاط الطهي الغطس تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 647 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 31 × 30.5 سانتی متر
BHP623E11X BHP623E11X کد: 514445 شفاط الطهي الغطس تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 368 m³/h رده بندی انرژی: C گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 17 × 30.5 سانتی متر
WHC943A1XGB WHC943A1XGB کد: 514519 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 451 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء: 737 متر مکعب بر ساعت رده بندی انرژی: B گرنیه سری ادونسد ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 10 × 50.5 سانتی متر
WHC923E16X WHC923E16X کد: 514496 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 520 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 25 × 50 سانتی متر
WHC923E14X WHC923E14X کد: 514490 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 412 m³/h رده بندی انرژی: C گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 25 × 50 سانتی متر
WHC643A1XGB WHC643A1XGB کد: 514518 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 433 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء: 698 متر مکعب بر ساعت رده بندی انرژی: B گرنیه سری ادونسد ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 10 × 50.5 سانتی متر
WHC623E16X WHC623E16X کد: 514495 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 505 m³/h رده بندی انرژی: C گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 25 × 50 سانتی متر
WHC623E14X WHC623E14X کد: 514489 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 408 m³/h رده بندی انرژی: C گرنیه اسنشیال لاین ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 25 × 50 سانتی متر
DL610SR DL610SR کد: 646636 شفاط المطبخ المدمج تنظیمات کنترل: دکمه کنترل حداکثر میزان مکش: 336 m³/h رده بندی انرژی: E گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 52.4 × 14.8 × 28.9 سانتی متر
DL611SR DL611SR کد: 646637 شفاط المطبخ المدمج تنظیمات کنترل: دکمه کنترل حداکثر میزان مکش: 416 m³/h رده بندی انرژی: D گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 52.4 × 25.2 × 28.9 سانتی متر
DU611E DU611E کد: 101565 تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 208 m³/h رده بندی انرژی: D گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.9 × 13.2 × 51 سانتی متر
DU6115EC DU6115EC کد: 190549 تنظیمات کنترل: دکمه کنترل حداکثر میزان مکش: 125 m³/h رده بندی انرژی: C گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.8 × 7.7 × 47 سانتی متر
BHP643ORAB BHP643ORAB کد: 728091 شفاط الطهي الغطس تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 425 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء: 670 متر مکعب بر ساعت رده بندی انرژی: B گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 31 × 31.5 سانتی متر
DK63CLI
DK63CLB
DK63CL قابل دسترس در: کد: 415129 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 770 m³/h رده بندی انرژی: D گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 28 × 50 سانتی متر
DK63MCLB
DK63MCLI
DK63MCL قابل دسترس در: کد: 457830 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل کلید حداکثر میزان مکش: 621 m³/h رده بندی انرژی: D گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 31 × 50 سانتی متر
DT6SY2B
DT6SY2W
DT6SY2 قابل دسترس در: کد: 579205 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: دستگیره سیملیسیتی جهت سهولت در کنترل و استفاده حداکثر میزان مکش: 618 m³/h رده بندی انرژی: D گرنیه سری سیمپلیسیتی 2 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 9.5 × 43.5 سانتی متر
DT9SY2B DT9SY2B کد: 579207 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: دستگیره سیملیسیتی جهت سهولت در کنترل و استفاده حداکثر میزان مکش: 630 m³/h رده بندی انرژی: D گرنیه سری سیمپلیسیتی 2 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 9.5 × 43.5 سانتی متر
DT9SY2W DT9SY2W کد: 579208 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: دستگیره سیملیسیتی جهت سهولت در کنترل و استفاده حداکثر میزان مکش: 630 m³/h رده بندی انرژی: D گرنیه سری سیمپلیسیتی 2 ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 9.5 × 43.5 سانتی متر
IHGC963ORAB
IHGC963ORAW
IHGC963ORA قابل دسترس در: کد: 728156 مستقل، شفاط مطبخ منفصل تنظیمات کنترل: التحكم باللمس على المعدن حداکثر میزان مکش: 550 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء: 625 متر مکعب بر ساعت افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 675 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 56 × 60 سانتی متر
WHI641ST WHI641ST کد: 498345 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 508 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء: 663 متر مکعب بر ساعت افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 732 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 45 × 47 سانتی متر
WHI643ORAB
WHI643ORAW
WHI643ORA قابل دسترس در: کد: 728153 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 570 m³/h افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 740 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 60 × 42.5 × 47 سانتی متر
WHI941ST WHI941ST کد: 498347 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 508 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء: 663 متر مکعب بر ساعت افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 732 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 45 × 47 سانتی متر
WHI943ORAW
WHI943ORAB
WHI943ORA قابل دسترس در: کد: 728154 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 570 m³/h افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 740 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 42.5 × 47 سانتی متر
WHT941ST WHT941ST کد: 498349 هودآشپزخانه ديواري تنظیمات کنترل: کنترل لمسی حداکثر میزان مکش: 475 m³/h (PowerBoost 1) وضعية دفع الهواء: 657 متر مکعب بر ساعت افزایش قدرت مکش هوا با سیستم PowerBoost 2: 755 m³/h رده بندی انرژی: B گرنیه ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 90 × 6.5 × 50 سانتی متر
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter