فر توکار

سری:
BO799S50X BO799S50X فر برقی توکار دارای برنامه پیشرفته الکترونیک HomeChef رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 59.5 × 54.6 سانتی متر
BCS589S20X BCS589S20X پخت و پز حرفه ای با استفاده از تایمر دیجیتال رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45.5 × 54.6 سانتی متر
BCS789S22X BCS789S22X پخت و پز حرفه ای با استفاده از تایمر دیجیتال ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 59.5 × 54.6 سانتی متر
BO547ST BO547ST فر برقی توکار رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 45.5 × 54.6 سانتی متر
BO615E01XK BO615E01XK فر برقی توکار رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO623E01XK BO623E01XK فر برقی توکار تایمر دستی قطع پخت رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO635E11W BO635E11W فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO635E11XK BO635E11XK فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO636E11X BO636E11X فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO636E20X BO636E20X فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO637E30X BO637E30X فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO637E30XG BO637E30XG فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO637ORAB BO637ORAB فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO637ORAW BO637ORAW فر برقی توکار صفحه نمایش دیجیتال LED رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO658A30XG BO658A30XG فر برقی توکار DirecTouch رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO658ORAW
BO658ORAB
BO658ORA فر برقی توکار قابل دسترس در: DirecTouch رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO71SY2 BO71SY2 فر برقی توکار قابل دسترس در: رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO73CLB
BO73CLI
BO73CL فر برقی توکار قابل دسترس در: ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO747ST BO747ST فر برقی توکار رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 59.5 × 54.6 سانتی متر
BO75SY2 BO75SY2 فر برقی توکار قابل دسترس در: ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.7 × 59.5 × 54.7 سانتی متر
BO789S40X BO789S40X فر برقی توکار پخت و پز حرفه ای با استفاده از تایمر دیجیتال رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 59.5 × 54.6 سانتی متر
BO935E10X BO935E10X فر برقی توکار تایمر برنامه پخت الکترونیکی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.3 × 47.7 × 53.8 سانتی متر
BO937E20XG BO937E20XG فر برقی توکار تایمر برنامه پخت الکترونیکی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.3 × 47.7 × 53.8 سانتی متر
BOG622E00X BOG622E00X فر برقی توکار تایمر دستی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.4 × 59.4 × 55.6 سانتی متر
BOG623E00X BOG623E00X فر برقی توکار تایمر دستی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.4 × 59.4 × 55.6 سانتی متر
BOG633E00XGK BOG633E00XGK فر برقی توکار تایمر برنامه پخت الکترونیکی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.4 × 59.4 × 55.6 سانتی متر
BOG922E10X BOG922E10X فر برقی توکار تایمر دستی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.5 × 59.4 × 57.2 سانتی متر
BOG923E10X BOG923E10X فر برقی توکار تایمر دستی رده بندی انرژی: A ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 89.5 × 59.4 × 57.2 سانتی متر
BOP747ST BOP747ST رده بندی انرژی: A+ ابعاد محصول(عرض×ارتفاع×عمق): 59.5 × 59.5 × 54.6 سانتی متر
مقایسه سریع
بهتر / بدتر / + اضافه شده / از دست رفتن / ! غیر قابل مقایسه
ما را ببینید
Facebook
YouTube
Flickr
Instagram
اشتراک گذاری
Facebook
Twitter